Sabtu, 30 September 2017

Hibah Bersyarat: HIBAH RUQBA - Artikel dipetik dari www.fawaaid.sg


Kali ini saya kongsikan artikel yang saya jumpa di sebuah laman web iaitu www.fawaaid.sg yang saya rasa banyak maklumat yang sangat jarang diketahui oleh masyarakat umum. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapat manfaat darinya. Semoga Allah mengurniakan pahala yang berlipat ganda kepada al-Fadhil Ustaz Murad Said yang sudi mencurahkan ilmu.SUNDAY, SEPTEMBER 19, 2010

Hibah Ruqba ( Bahagian 1 )

Sekali lagi kita di S'pura membaca kes pertikaian harta pusaka diakhbar.


Semalam nuzriah, hari ini hibah ruqba. Adakah kaitan antara keduanya, adakah ia pelanduk dua serupa?

Jika nuzriah, faham kita, ia sebuah nazar bersyarat, syaratnya adalah mati. Harta ini, rumah HDB ini, CPF ini milik fulan 3 hari sebelum aku mati biasa, atau 3 jam sebelum aku mati terkejut.

Kita telah faham ini adalah satu " futile attempt " dari sudut syara', untuk pusing mengelak Faraid, lebih2 lagi jika harta yg dinazarkan adalah joint ownership dalam mahkahamah sivil.

Alangkah malunya apabila mahkamah walaupun secara hormat, melekehkan syarat yang tidak masuk aqal ini. Siapa tahu bilakah 3 hari atau 3 jam sebelum seseorang mati kecuali setelah dia mati ! Syarat yang majhul ! Maka ia masuk dibawah harta pusaka tidak ragu lagi. 

Sabda Nabi SAW :  
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) متفق عليه].

 (( Setiap syarat yang tiada didalam kitab Allah maka ia batil, walau seratus syarat sekalipun )).

Apa pula hibah ruqba? 

Ia adalah kata2 seseorang : " harta ini diberikan kepada kamu sebagai ruqba dan jika kamu mati dulu, harta itu kembali kepada saya dan jika saya mati dahulu, harta itu untuk kamu".

هذه الدار لك رقبى (الرقبى: أن يقول: « إن مت أنا قبلك فهو لك، وإن مت أنت قبلي فهو لي » سميت بذلك، لأن كلاً منهما يترقب، وينتظر موت الآخر قبل موته.

Dinamakan ruqba dari kalimat " taraqqub ", iaitu setiap seorang dari keduanya menanti2 kematian temannya

Sekali lagi satu pemberian harta yang bersyarat dengan kematian. 

Mereka tahu bahawa Syariat Islam telah menetapkan bahawa setelah kematian seseorang hartanya bukan miliknya lagi, Syariat telah menetapkan didalam al-Quran dan as-Sunnah siapakah mereka yang berhak dan bahagian mereka dari harta simati.

Ia dinamakan mawarith atau harta pusaka. Ia wajib difaraidkan sebagaimana yang termaktub didalam Kitab Allah, setelah melunaskan hutang simati, kos penyelengaraan jenazahnya serta wasiatnya yang tidak boleh melebihi 1/3 harta bakinya. Wasiat pula tidak boleh diberikan kepada waris. 

Ini termasuk hukum2 muhkamat, tsawabit didalam agama Islam.

Hibah pulah ertinya hadiah, ada ulama bezakan bahawa hadiah bila kita memberi untuk memuliakan seseorang, mengeratkan kasih sayang, dimana hadiah itu dipindahkan dari satu tempat kepada orang yang diberikan, dari situ datangnya kalimat " al-hadyu " korban kerana dipindahkan dan diserahkan ketanah haram. Adapun hibah setakat beri sahaja, sedekah pula kepada yang memerlukan mengharapkan pahala hanya dari Allah.

Kesemuanya adalah pemberian ketika hidup dengan tanpa ganti.

Bila kita katakan pemberian, istilah fiqhnya adalah " tamleek ", kita pindahkan hak milik kita kepada orang dihibahkan. Maka ada dua perkara berlaku dalam aqad hibah :

1) Gugur hak milik kita atas harta itu
2) Tetap hak milik orang yang dihibahkan 

Bila kita katakan ia bukan hak milik kita lagi, saya rasa kita faham apa konsekuennya dalam hukum, begitu juga apabila ia adalah milik orang yg dihibahkan, ertinya pemilik baru berhak melakukan apa sahaja atas harta tersebut seperti menjualnya, menghadiahkannya kepada orang lain, sedekahkan dsbg.

Dan hukum ini serta merta selepas sempurnanya aqad hibah, sama seperti aqad jual beli nikah kahwin, selepas ijab-kabul serta merta dia berhak atas harta/isterinya.

Hak milik ini tetap berlaku tanpa tempoh masa, harta yang kita beli dengan aqad yang sah milik kita tidak terhad kepada separuh nyawa kita atau nyawa orang lain, isteri kita dengan aqad yang sah tidak terhad kepada beberapa bulan. Ia milik kita secara " abadi " selagi kita kita tidak pindahkan hak miliknya kepada orang lain atau dipindahkan iaitu setelah kita mati menjadi hak waris kita.

Sekarang lihat sekali lagi hibah ruqba konteks S'pura, rumah HDB yg dihibahkan, milik siapa selepas ditulis kontrak depan lawyer dan distamp dengan kos yg menguntungkan ( silawyer )? Begitu juga harta lain, CPFnya,.. ia masih milik sipemberi.

Bilakah ia berpindah hak milik? Selepas mati. Lihat persamaannya dengan wasiat dan bezanya dengan hadiah? Sebab itu syarat didalam hibah ruqba ini dibatalkan oleh Nabi SAW. Akan disebutkan hadith2 Nabi SAW tentang bab ini dan ulasan ulama tentangnya secara khusus insya Allah. Kita akan dapati tiada perbezaan  antara nuzriah dan hibah ruqba dari sudut natijahnya, hanya yg pertama tiada hadith langusung, bahkan tidak wujud dalam kitab2 fiqh muktabar, hibah ruqba pula ada hadithnya, sebab itu yg kedua ini sedang  sibuk dipromosikan. Akan kita lihat apa sebenarnya hadith2 tersebut dan fahaman ulama tentangnya.Hibah Ruqba ( Bahagian 2 )


Hadith2 berkaitan dengan Hibah Ruqba dan Hibah U'mra


Tulisan ini akan merangkumi perkara2 dibawah ini :

1) Definisi Hibah Umra
2) Hadith2 yang membolehkan hibah2 ini
3) Hadith2 yang membatalkan hibah2 ini
4) Hadith yang membatalkan salah satu darinya
5) Hadith2 yang membatalkan hibah2 ini tetapi membolehkannya dalam keadaan tertentu
6) Kesimpulan pendapat2 ulama

1) Definisi Hibah U'mra

Oleh kerana Hibah Umra disebutkan dalam hadith2 Hibah Ruqba, perlu diterangkan definisi U'mra. 

Hibah U'mra : adalah hibah seseorang yang bersyarat harta itu hanya milik sipenerima sepanjang hayat sipenerima. Bila dia mati ia kembali kepada pemberi atau waris pemberi jika pemberi telah mati. 

Adapun Hibah Ruqba telah disebutkan dalam bahagian pertama, iaitu hadiah yang bersyarat harta ini milik sipenerima selagi dia hidup, bila sipemberi mati dahulu ia milik sipenerima, jika sipenerima mati dahulu ia kembali kepada sipemberi.

Apakah perbezaannya?

Hibah U'mra tidak akan berkekalan milik penerima, ia berakhir dengan umurnya, akhirnya ia pasti dikembalikan. Dalam hal ini ia memiliki persamaan dengan pinjaman.

Hibah Ruqba pula boleh kekal menjadi hak milik sipenerima, iaitu bila sipemberi mati dahulu.

Apakah persamaannya ? Kedua2nya adalah hibah yang bersyarat boleh dikembalikan kepada pemberi.  Agaknya inilah sebabnya sebahagian ulama mengatakan U'mra dan Ruqba sama sahaja.

Rasanya sekarang dapat difahami kenapa hibah U'mra tidak dihebohkan diakhbar, seorang yang hibah U'mrakan rumah atau CPFnya tidak akan dapat memilikinya secara berterusan, adapun Ruqba boleh. Mereka ingin harta itu kekal hak milik penerima bila pemberi mati. Maksud mereka adalah mengelakkan harta itu dari dituntut oleh waris dengan hukum Faraid.

Asal usulnya?
Jelas dari hadith2 yang akan disebutkan ini dan penerangan ulama, bahawa hibah bersyarat ini adalah amalan jahiliyyah yang ditangani Rasulullah SAW. Ia bukan satu syariat yang baru timbul dari Rasulullah SAW. Sebagaimana amalan2 dizaman jahiliyyah yang lain, samada ia diiqrarkan oleh Nabi SAW atau dibatalkan sama sekali atau diperincikan dan dikoreksi.

Adapun hibah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah hibah yang mengeratkan kasih sayang sebagaimana dalam hadith beliau yang masyhur :
     (( تهادوا تحابوا )) [dinilai Hasan oleh Albani ]
((Berbalas2 hadiahlah antara kamu, nescaya kamu akan saling kasih mengasihi.))

Sesuatu hadiah tidak seharusnya dituntut kembali. Ini menafikan maksud hadiah itu. Sebab itu Nabi Saw menyifatkan orang demikian seperti anjing yang makan kekenyangan sampai muntah lalu memakan semula muntahnya. (Salah satu lafaz hadith ini dlm Nasaiey )

Maka itu datanglah hadith Rasulullah SAW menangani sudut hibah Jahiliyyah ini.

2) Hadith2 yang membolehkan hibah2 ini secara mutlak

a- Dari Jabir r.a dia berkata Rasulullah SAW bersabda :

العمرى جائزة لأهلها و الرقبى جائزة لأهلها
(( Umra berlaku untuk ahlinya, Ruqba berlaku untuk ahlinya. )) [ al-Khamsah disohihkan Albany dlm Irwa' ]

b- Dari Towus dari Zaid bin Tsabit dari Nabi SAW bersabda : 
الرقبى جائزة
(( Ruqba boleh ( berlaku ) )). [ Nasaiey Kitabul Ruqba]

c- Dalam lafaz lain dari Hujril Madary dari Zaid :
العمرى جائزة
(( U'mra boleh ( berlaku ) )). [ Nasaiey Kitabul Um'ra ia juga hadith Muttafaq a'laih dari Abu Hurairah ]

3) Hadith2 yang membatalkan hibah2 ini secara mutlak

a- Dari Jabir r.a , Rasulullah SAW bersabda :
لا ترقبوا ولا تعمروا 
(( Jangan beri ruqba dan jangan beri u'mra )). [ Abu Daud & Nasaiey ]

 4) Hadith yang membatalkan salah satu darinya

أن النبي صلى الله عليه و سلم أجاز العمرى و رد الرقبى
a- ((Sesungguhnya Nabi SAW membolehkan U'mra dan membatalkan Ruqba)). [ Ibnu Qudamah berkata : Kami tidak mengetahuinya : Berkata Zaila'ey dlm Nasbur Rayah : " Ghareeb " iaitu tiada asalnya, tetapi Ibn Qatlu Bugha berkata ia diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Hasan dgn lafaz ini ( dinukil dari Mausu'ah Fiqhiyyah) ]
5) Hadith2 yang membolehkan hibah2 ini dan membatalkan syaratnya

أن العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك }

a- ((  Sesungguhnya Umra yang dibenarkan Rasulullah SAW apabila seseorang berkata : " Ia untukmu dan zuriatmu ".))

من طريق مسلم نا محمد بن نافع نا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

b- Dari Abu Salamah bin AbdirRahman bin Auf dari Jabir Bin Abdullah : Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda :

من أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة ولا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، فقطعت المواريث شرطه .

(( Siapa yang dihadiahkan Umra untuknya dan zuriatnya, maka ia adalah miliknya sampai bila2, tidak boleh untuk sipemberi meletakkan syarat padanya dan pengecualian. ))  Berkata Abu Salamah : " Kerana dia telah memberikan satu pemberian yang telah jatuh padanya pusaka, maka hak pusaka telah membatalkan syaratnya". [ Muslim ]

ومن طريق أبي داود نا أحمد بن أبي الحواري نا الوليد - هو ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه .
c) Dari U'rwah ibn az-Zubair dari Jabir bin Abdillah : Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda :

(( Barangsiapa yang diberikan U'mra maka ia adalah kepunyaannya dan zuriatnya, zuriatnya yang mewarisi akan mewarisinya darinya.  )) [ Abu Daud  ]
ومن طريق أحمد بن شعيب نا إسماعيل - هو ابن علية عن محمد - هو ابن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {لا عمرى فمن أعمر شيئا فهو له 

d) Dari Abu Hurairah : Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : (( Tidak ada Umra, maka barangsiapa yang diberi sesuatu Umra maka ia adalah miliknya. ))

ومن طريق أبي داود نا النفيلي - هو عبد الله بن محمد قال : قرأت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من أعمر شيئا فهو لمعمره حياته ومماته ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيله } . 

e- Dari Zaid bin Tsabit : Rasulullah SAW telah bersabda : 

(( Siapa yang diberi sesuatu Umra maka ia untuk orang yang diberi ( Mu'mar ) sepanjang hidup dan matinya. Dan jangan memberi Ruqba, barangsiapa yang memberi sesuatu ruqba maka ia sabeelnya (milikya dan warisnya). )) [ Abu Daud ]

قال علي هكذا رويناه بضم الميم الأولى من " معمر وفتح الميم الثانية . 
Berkata Ali ibn Hazm : " Demikian kami riwayatkan dengan dhommah mim yg pertama pada kalimat "Mu'mar" dan fathah pada mim kedua" .[ Muhalla ]
ومن طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا فهو لورثته } .

 f) Dari Ataa' dari Jabir bin Abdillah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda :

(( Jangan memberi Ruqba dan jangan memberi Umra, siapa yang diberi sesuatu Ruqba maka ia adalah untuk warisnya. ))

ومن طريق أحمد بن شعيب نا أحمد بن حرب نا أبو معاوية عن حجاج - هو ابن محمد عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال : قال " رسول الله صلى الله عليه وسلم { العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه{ . 

g) Dari Taawuus dari Ibn Abbas dia berkata, Rasullulah SAW telah bersabda :

(( Umra adalah milik yang diberikan, Ruqba adalah untuk yang diberikan, dan orang yang mengambil balik hibah yang telah diberikan seperti orang yang menelan balik muntahnya. )) [ Nasaiey ]
قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ { اَلْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ
أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَياً وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ

h- Dari Jabir dia berkata : Rasulullah SAW telah bersabda : (( U'mra adalah  milik orang yang diberikan.)) [ Muttafaq a'laih ]

i) Dalam riwayat Muslim : (( Tahan dan peliharalah harta kamu, jangan kamu rusakkannya, kerana sesungguhnya siapa yang memberi sesuatu Ruqba maka ia adalah milik orang yang diberikan sepanjang hidup dan mati serta zuriatnya.))

6) Pembahasan ulama 

Dari pembentangan hadith2 hibah ini, kita dapati Nabi SAW telah melarang, membolehkan dan merincikan bahagian mana yang dibolehkan.

Adalah tidak adil mengambil sebahagian hadith dan menolak sebahagian yang lain, sebagaimana diketahui dalam usul fiqh, seorang alim mesti cuba men'jama'kan hadith2 yang zohirnya bercanggah.

Tahreer Mahallun Niza'

Sebelum dibentangkan khilaf ulama, perkara pertama yang perlu dilakukan adalah dikenal pasti noktah yang diperselisihkan. Jika tidak, kita akan membahaskan penat-lelah tentang sesuatu yang sebenarnya telah terkeluar dari isu sebenarnya.

Adapun niza' yang ada kaitan dengan isu kita di S'pura yang ingin dibahaskan ialah:

  • Apakah sah hibah Ruqba? Bermakna apakah bila sipemberi menghibah-ruqbakan hartanya yang tertentu, apakah ia menjadi milik kekal sipenerima bermula dari aqadnya dan bersambung setelah pemberi mati atau ia kembali kepada pemberi? Maka terlepaslah ia dari hukum faraid?

Oleh itu disini akan dibentangkan pendapat2 yang ada kaitan sahaja :

a) Hibah Ruqba tidak sah langsung ( Abu Hanifah dan Malik )
b) Hibah Ruqba hukumnya adalah hibah biasa yang sempurna dan syaratnya batal( Syafiey, mazhab Hanbali seperti yang dinaskan dalam riwayat Abu Tolib. Berkata al-Harithy : " Tidak sah riwayat dari Imam Ahmad rhm bahawa syarat itu sah ) [ Insaaf oleh Mawardi :juz 7 ]
c) Hibah Ruqba sah, syaratnya juga sah, bila pemberi mati ia kekal milik penerima. Bila penerima mati ia kembali kepada pemberi. ( Ibn Taimiyah  ) [ Insaaf ]


 Erti tidak sah langsung adalah seperti tiada apa2 pada harta itu berlaku, null and  void. Penerima tidak berhak apa2 atas harta itu semasa hidup mahupun bila pemberi mati.

Erti hibah biasa yang sempurna, harta itu langsung menjadi hak milik penerima. Dia bebas memperlakukan harta itu seperti harta miliknya yang lain, dia boleh menjualnya, menyewakannya dll. Pemberi tiada hak tarik balik.  Begitu juga waris pemberi. Tidak perlu tunggu pemberi mati. Syaratnya sahaja yang tidak diiktiraf. Seolah2 dia memberi hibah biasa.

Dalil2 dan hujjah

Dalil pendapat pertama : ( tidak sah langsung :Abu Hanifah , Malik dan Muhmmad bin al-Hasan  )

Mereka berpegang kepada zahir hadith2 yang melarang Ruqba secara umum.


Dalil pendapat kedua : ( ia bertukar menjadi hibah biasa : Syafiey, Ahmad )


Mereka mengambil hadith2 yang lebih jelas yang membolehkan hibah2 ini tetapi membatalkan syarat dan pengecualiannya.

Mereka berkata hibah adalah tamleek, memindah hak milik, tidak sah sebuah tamleek yang terhad tempohnya kepada penerima. Sebagaimana tidak sah menjual sesuatu yang akan terhad tempoh hak miliknya kepada pembeli secara ittifaq.

Dalil pendapat ketiga : ( syarat2nya sah : Ibn Taimiyah )


Mereka berpegang kepada hadith2 yang zahirnya membolehkan hibah Ruqba. Mereka juga berhujjah dengan hadith : (( المسلمون على شروطهم ))


(( Orang2 Islam berada diatas syarat2 mereka )).

Munaqasyah

Oleh kerana pendapat ketigalah yang dipakai oleh pihak yang mengeluarkan fatwa rasmi, akan kita amati hujjah2 mereka.


Kita belum sempat melihat sendiri hujjah2 Ibnu Taimiyah dlm masalah ini.

Namun kita tahu bahawa Ibnu Taimiyah rhm telah menulis dengan panjang lebar tentang masalah syarat dalam aqad muamalat didalam kitabnya Qawaid Nuraniyah (ada didlm Majmu' Fatawa beliau ). Ana hadir daurah kajian kitab tersebut diMadinah yang disyarahkan oleh Syaikh Sulaiman ar-Ruhaily. Ringkasnya beliau telah membentangkan jenis2 syarat, kemudian mendatangkan dalil2 bahawa ada syarat yang boleh ada yang batal.

Tempat membahaskan bab syarat dalam mu'malat ini adalah ditempat lain. Begitu juga tahqeeq hadith " Orang2 Islam berada diatas syarat mereka ." Sebabnya, jika kita terima sekalipun pendapat beliau bahawa asal syarat dibolehkan selagi tidak menyalahi maksud aqad atau menyalahi syara', atau menghalalkan yg haram atau mengharamkan yg halal, dalam masalah ini syarat Ruqba ini tetap ditolak. Telah datang nas2 yang sohih lagi soreeh bahkan mutawatir ( mengikut Ibn Hazm ) dari Rasulullah SAW yang membatalkannya.

Hadith2 yang digunakan oleh pendapat ini adalah mujmal, hadith seperti " Ruqba itu boleh/berlaku " mesti difahami dengan hadith2 yang lebih lengkap dan jelas sekaligus mentafsirkannya.

Apa makna " boleh " ( جائزة  )disini? Hadith2 lain telah mentafsirkan bahawa ia ertinya berlaku untuk ahli sipenerima iaitu kekal sampai diwarisi oleh warisnya. Ia tidak akan kembali kepada sipemberi.

لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا فهو لورثته }


(( Jangan memberi Ruqba dan jangan memberi Umra, siapa yang diberi sesuatu Ruqba maka ia adalah untuk warisnya. ))

Jelas dalam hadith ini bahawa maksud ' berlaku ' ertinya ia bertukar menjadi hibah biasa dimana ia milik penerima serta merta dan jika dia mati ia akan diwarisi oleh warisnya. Ia tidak akan kembali kepada pemberi.

Hadith lain pula secara jelas memerintahkan agar dipelihara harta kita, jangan beri hibah sembarangan, jangan hibah ruqba, kerana bila ia beri hibah ruqba ia akan keluar dari hak miliknya tidak kembali lagi, maka ia akan mudaratkan kita .

Kemudian Nabi SAW menerangkan bahawa orang yang mensyaratkan hibah itu boleh kembali adalah seperti orang yang kembali makan muntahnya.


 العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه 

Dari Taawuus dari Ibn Abbas dia berkata, Rasullulah SAW telah bersabda :

(( Umra adalah milik yang orang diberikan, Ruqba adalah milik orang yang diberikan, dan orang yang mengambil balik hibah yang telah diberikan seperti orang yang menelan balik muntahnya. )) [ Nasaiey ]

Tiada bezanya kita tuntut hibah kita setelah aqad dengan kita awal2 dah syaratkan akan tuntut hibah kita. ( Ibn Hajar : Fathul Bary juz 5) Sesuatu yang dilarang tidak menjadi boleh jika dilakukan awal2 dengan bersyarat. Natijahnya sama, kita ambil balik hadiah kita.

 Tarjeeh

Tidak syak lagi bahawa pendapat jumhur yang membatalkan syarat Ruqba adalah pendapat yang rajih, kerana kekuatan dan kejelasan hadith2 yang mereka gunakan.  Ada hadith2nya yang terdapat didalam Sohih Muslim. Alangkah bermanfaatnya jika disebutkan hal ini didalam fatwa mereka, didalam statement2 peguam2 diakhbar, bahawa keempat2 mazhab bersama mereka mazhab Syafiey  menolak hibah Ruqba.

Didalam kitab al-Muhalla Imam Ibn Hazm rhm telah  menukilkan sahabat2 dan ulama2 salaf yang juga menolak hibah Ruqba. Mereka adalah :

a) Ali bin Abi Talib r.a
b) Zaid bin Tsabit .ra
c) Ibn Umar r.anhuma
d) Ibnu A'bbas : " Siapa yang diberikan u'mra maka ia miliknya. " " U'mra dan Ruqba sama. "
e) Jabir bin Abdillah r.a dalam salah satu pendapatnya
f) Syuraih
g) Qatadah
 h) Ataa'
i) Mujahid
j) Towus
k) Ibrahim an-Nakhai'ey
l) Zuhri : " Ruqba adalah wasiat "  ( Mughny)
m) al-Bukhary : Beliau menggangap Ruqba dan U'mra sama, beliau tulis bab Ruqba dan U'mra tetapi hanya bawa riwayat tentang U'mra. Dan beliau berpendapat U'mra seperti sedeqah tidak boleh kembali kepada pemberi. ( Fathul Bari )

Faidah

Walaupun kita dapati ada ulama yang membolehkan Ruqba dan syaratnya, jangan kita sangka bahawa mereka akan membolehkan perbuatan yang dilakukan diS'pura. Mengapa?

Niat orang yang menghibah-ruqbakan hartanya yang dimaksudkan ulama dahulu adalah orang yang memang ingin berbuat ihsan kepada penerima, agar dia dapat manfaat harta tersebut sepanjang hidupnya, hanyasanya dia ingin harta itu kembali selepas itu agar dia dapat memberikannya kepada orang lain atau mereka sendiri dapat gunakan jika dia masih hidup. Jika tidak maka seolah2 mereka katakan " ambillah terus ".

Penting diambil perhatian disini bahawa maksud mereka adalah agar harta itu dimanfaatkan SEKARANG, bukan lepas mati. Sebab itu mereka katakan : " Ia milikmu selama kau hidup..." Ada 2 ciri harta yg diRuqbakan pada ketika itu :

1) ia harta yang dapat kekal lama seperti kebun buah2an, bukan wang ringgit seperti CPF
2) ia harta yang boleh dan diberikan ketika hidup.

Jika kita faham fiqh Ibnu Taimiyah melalui kitab2 beliau, kita pasti beliau akan menginkari Ruqba versi S'pura ini.

Kalaupun beliau kata harta itu kembali kepada pemberi bila penerima mati dahulu, ia tiada kena mengena dengan isu kita. Ini bahagian U'mra. Fatwa S'pura tidak pakai U'mra.

Kalaupun beliau kata harta itu terus jadi milik penerima selepas kematian pemberi, ia juga hanya menta'keedkan makna hibah biasa. Harta itu telah memangpun miliknya.

Sebab itu kita katakan bahawa hibah-Ruqba versi S'pura tiada kaitan dengan apa yang disebutkan ulama dahulu, ia hanya nama lain untuk wasiat. Harta Ruqba-S'pura tidak pernah tukar tanganpun, wang CPF itu tidak disentuhpun oleh penerima, bagaimana ia boleh kembali jika dia mati dulu? Ini bahan jenaka.

Jika Ibn Taimiyah tahu hal ini tentu beliau tidak mengizinkannya.

Jika beliau tahu ia adalah satu helah mengelak waris mendapat hak faraidnya beliau akan jadi orang yang pertama menentangnya. Siapa juga di S'pura tahu Ma'aal isu ini.

Jika beliau tahu bahawa wang zakat yang disimpan diMUIS berjumlah jutaan dolar, beliau akan perintahkan agar dibantu orang2 yang memerlukan dgn wang zakat ini sebelum diagihkan kepada " S'pore slaves" dalam asnaf Riqab.

Jika beliau tahu bahwa harta joint-tenancy tidak boleh dibahagikan melainkan kepada 'surviving owner ' dalam mahkamah sivil, beliau tidak akan mengeluarkan fatwa yang tiada bertaring yang tidak menyelesaikan masalah.

Jika beliau tahu bahawa harta CPF bukan milik sempurna, bahawa ia seperti harta yang dibekukan, dan  kebanyakannya hanya dapat dikeluarkan selepas mati, beliau tidak akan keluarkan fatwa ini.

Namun itu semua tidak penting, yang penting Allah maha mengetahui apa yang kita lakukan. Yang penting kajian seperti ini dibaca oleh orang2 Islam S'pura.

Khulasah

Oleh kerana maksud hibah-ruqba ini adalah harta untuk dimanfaatkan selepas mati, ia jelas adalah sebuah wasiat. Kita tidak boleh kata : " kita telah berikan ketika kita hidup tapi undang2 yang tidak benarkan! "

Kata2 ini tidak bermanfaat dimahkamah Allah. Allah tahu niat kita. Jika kita jujur ingin beri sekarang, kita tidak akan berikan harta yg beku seperti itu. Kita tidak akan gunakan sesuatu aqad yang bersyarat ada kematian, syarat yang berbelit2. Tukarlah nama rumah itu sekarang, keluarkanlah harta tunai, tulislah cek $100k ini atas nama penerima.

Sebaik2 sedekah adalah yang dikeluarkan ketika sihat dan bakhil serta takut miskin, bukan bila sedang sakit tenat hampir mati lalu dia berkata: " Ini untuk fulan, yang ini  untuk fulan," ia telah memangpun milik fulan.

Allahumma la taj'al musibatana fi deenina

Wa aakhiru da'wana anil hamdulillahi Rabbil A'lameen

Rabu, 6 September 2017

info PUSAKA: Macam-macam kes HALAU pasal pusaka…

Ada yang call KENA HALAU pasal adik-beradik pakat dengan bapa untuk bolot tanah arwah mak.

Ada yang call KENA HALAU pasal dulu tukar hakmilik tanah kepada anak, last2 anak jual kat tauke tanpa maklum kat ayah yang duduk atas tanah tu.

Ada yang call KENA HALAU pasal anak dipaksa dan tak setuju nak sambung perniagaan ayah.

Ada yang call KENA HALAU pasal berebut tanah pusaka kerana tiba2 harga tanah sekangkang kera naik melambung sebab ada pemaju nak buat perumahan.

Macam-macam hal KENA HALAU yang berlaku dalam masyarakat sehingga bangsa sendiri hidup merempat atas tanah orang lain sedangkan sepatutnya ada banyak tanah milik nenek moyang sendiri.

KITA TAK RASA PASAL TAK JADI KAT KITA…

Bayangkan kalau perkara tu terjadi semasa kita dah berada ‘DI BAWAH SANA’ hasil dari harta yang kita tinggalkan tanpa perancangan yang sebaiknya.

Adakah kita ‘terlepas’ atau turut terima ‘azab’ hasil dari KETIDAKSEDIAAN kita tu?
Yang nyatanya ‘TIDAK ADA ORANG YANG SUDAH MATI, HIDUP SEMULA UNTUK URUSKAN PUSAKANYA”.


BELAJARLAH FARAID DAN RANCANGLAH PUSAKA ANDA SEKARANG!!!